20.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че насроченото за  20.09.2019г.(петък) от 17.00 ч. заседание  се отменя .

Същото се насрочва за 21.09.2019г. от 17.00 ч.

20.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 20.09.2019г.(петък) от 17.00 часа ще се проведе заседание в залата на ОИК.

20.09.2019

Заявление при установяване на грешка или при желание за вписване в избирателния списък.

1.Заявленията / Приложение № 7-МИ/ за отстраняване  на  непълноти и грешки  в избирателния списък се подават  до  съответната общинска администрация най-късно 7 дни преди изборния ден./до 20.10.2019г.

2. Избирателят може да подаде заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община. Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

 

20.09.2019

ЖЕЛАЕЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО МОГАТ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС В СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

1.Секции 02-23-00-003 и 02-23-00-004 в гр. Сунгурларе СУ „Хр. Ботев” - начален курс са определени за гласуване на лица с увреждания.

СУ”Хр.Ботев”-нач.курс-ул.”Хр.Смирненски”-02-23-00-003

УЛ.БУЗЛУДЖА№001-024; УЛ.БЪЛГАРКА№002-008; УЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ№001-026; УЛ.ГАНЧО ХАРДАЛОВ№001-024; УЛ.ДУНАВ№001-020; УЛ.ИСКЪР№001-014; УЛ.КРАЙРЕЧНА№002-014; УЛ.КОМСОМОЛСКА№002-023; УЛ.ЛУДА КАМЧИЯ№002-010; УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ№001-008;УЛ.НЕЙКОВСКА№001-027; УЛ.ОБОРИЩЕ№002-004;УЛ.ПРОЛЕТАРСКА№002-006; УЛ.ПИОНЕРСКА№003-015;УЛ.ПЪРВИ МАЙ№001-012; УЛ.СТАНКЕ ДИМИТРОВ№001-022; УЛ.СТИДОВО№001-010; УЛ.СЛАВЯНСКА№001-027; УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №001-022;УЛ.ШИШМАНОВО№001-010; УЛ.ЧЕРЕН ДЪБ№002-036; УЛ.ЯНТРА№001,003,004,004 01,004 02,005,005 01,005 02

СУ”Хр.Ботев”-нач.курс-ул.”Хр.Смирненски-02-23-00-004

УЛ.АВРОРА№001-040;УЛ.ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ№035-058; УЛ.ДИМИТЪР БОГДАНОВ№014-032;УЛ.ИЗГРЕВ №001-061;УЛ.ИВАН ВАЗОВ№029-042; УЛ.ОВЧАРСКА№001-042; УЛ.РОДОПИ№002-028; УЛ.ПОБЕДА №001-024;УЛ.РИЛА№002-010; УЛ.СВОБОДА№001-010; УЛ.СТРАНДЖА№002-026; УЛ.ШИПКА№001-021;УЛ.ПИРИН№001-017; УЛ.ПОЛЯНА№009,011,015

2.Телефони в община Сунгурларе , на  които  могат  да  се  правят  заявки  за ползване на транспорт в изборния  ден:

        Фронт – офис /Административно обслужване               05571/5096               05571/5112        Дежурни община Сунгурларе              05571/5111

3.Заявки се приемат в изборния  ден  27.10.2019г. от 9.00 часа до 19.00часа на посочените  телефони.

 

19.09.2019

Адреси на избирателните секции на територията на Община Сунгурларе

19.09.2019

Съобщение

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законы за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

З. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурностга на обработването на лични данни.

 1. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 2. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 3. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застьпниците в публичния регистър на ОИК.

 

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застьпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достљп, във връзка с изборния процес.
 4. Застьпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достьп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурностга на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурностга на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

                  Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. оик 0223 с адрес Сунгурларе, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законы за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застьпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.

      З. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

 1. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 2. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 3. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 4. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 5. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл cik cik.b
19.09.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ЩЕ РЕГИСТРИРАТ В ОИК - СУНГУРЛАРЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК-Сунгурларе се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в Еxcel формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в Еxcel формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Кандидатски листи на общински съветници

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител, който може да изтеглите тук.

Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение 62-МИ от изборните книжа/ може да изтеглите тук.

Заявление-декларация от кандидата /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ може да изтеглите тук.

Кметове на кметства

Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/район/кметство при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 63-МИ от изборните книжа/

Заявление-декларация от кандидата /Приложение 65-МИ от изборните книжа/

19.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 19.09.2019г.(четвъртък ) от 17.00 часа ще се проведе заседание в залата на ОИК.

18.09.2019

Съобщение

ОИК 0223 - СУНГУРЛАРЕ  уведомява, че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Сунгурларе на следния електронен адрес:

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

18.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства.

      ДО ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

       ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция ....................................................................... за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и за кметове в община СУНГУРЛАРЕ, област БУРГАС  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименование (абревиатура) на партията, коалицията или местната коалиция Общината, където е заявен за регистрация кандидата Населеното място, където е заявен за регистрация кандидата*
1              
2              
3              
4              

 

    Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

*Колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство 

     
     

https://oik0223/Prilojenie

16.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 16.09.2019г.(понеделник) от 17.00 часа ще се проведе заседание в залата на ОИК.

13.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 13.09.2019г.(петък) от 16.00 часа, ще се проведе заседание със следния проект на дневен ред:

 

1.Поправка на техническа грешка в решение №019-МИ/12.09.2019   г., решение № 020-МИ/12.09.2019 г. и решение № 021/12.09.2019 г. на ОИК Сунгурларе

2.Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни   за съставите на СИК и единен образец на форма за представяне на предложения за регистрация на кандидатска листа за общински съветници

3.Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Сунгурларе.

4.Регистрация на политически партии и коалиции

5. Разни

12.09.2019

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител

12.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание

ОИК Сунгурларе уведомява, че на 12.09.2019г. (четвъртък) от 16:00ч. ще се проведе заседание със следния проект на дневен ред:

 

 Проект на дневен ред

 1. Поправка на техническа грешка в Решение №10- МИ/10.09.2019г.
 2. Определяне численият състав на секционните избирателни комисии и определяне на общия брой членове на СИК , на територията на община Сунгурларе
 3. Регистрация на политически партии
 4. Разни
05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 10.09.2019г. (вторник) от 17.00 часа, ще се проведе заседание със следния проект на дневен ред:

 1. Срокове за подаване и приемане на документи за регистрация, за изборите за общински съветници и кметове;
 2. Определяне броя на печатите на Общинската избирателна комисия (ОИК), приемане на печатите и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин;
 3. Разни.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения