12.10.2019

Съобщение за провеждане на заседание

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 12.10.2019г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе заседание със следния проект на дневен ред:

1. Вземане на отношение по жалба

11.10.2019

Съобщение за провеждане на заседание

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 11.10.2019г. (петък) от 12:00 часа ще се проведе заседание със следния проект на дневен ред:

 1. Одобряване на образци на протоколи на ОИК и СИК за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.;
 2. Избор и уполномощаване на лица, които ще получат хартиените бюлетини от Областна управа Бургас;
 3. Разни.

 

07.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

03.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия(ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 03.10.2019г.(четвъртък) от 10.30 часа, ще се проведе заседание със следния проект на дневен ред:

 

 

1.Разни.

30.09.2019

Приложение за промяна членове на СИК !!!

 

 

Образец на формуляр за промените  съставите на СИК.

СИК /номерът на секцията се изписва без тирета и други символи между цифрите/ Позиция в СИК Партия Нов член - три имена ЕГН ТЕЛ Образование Решение № /попълва се от ОИК/ Три имена на заменения член
                 
                 
                 
                 
                 

 

30.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия(ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 30.09.2019г.(понеделник) от 16.00 часа, ще се проведе заседание със следния проект на дневен ред:

 

 1. Поправка на техническа грешка в Приложение 1 към решение № 073- МИ/29.09.2019г.
 2. Утвърждаване списъците на резервните членове на СИК в община Сунгурларе.
 3. Замяна на членове на СИК в случаите на нарушение на чл. 87 ал.1 т.6 от ИК, решение 1029 от 10.09.209г на ЦИК.
 4. Разни.

 

29.09.2019

Съобщение

ОИК Сунгурларе  уведомява всички  регистрирани  партии и коалиции за  избори за кмет и общински съветници на 27.10.2019г. ,че срокът за представяне на списък с резервни членове  за СИК е 10.30ч. на 30.09.2019г.

29.09.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия(ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 29.09.2019г.(неделя) от 13.00 часа, ще се проведе заседание със следния проект на дневен ред:

1.Назначаване съставите на СИК в община Сунгурларе .

2.Одобряване  тираж на бюлетините при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Сунгурларе.

3.Утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

4.Разни.

 

 

26.09.2019

Съобщение

 

 

  1.Във връзка с чл.161 от ИК и постъпили в ОИК сигнали за нарушения, НАПОМНЯМЕ на всички регистрирани за участие в изборите партии и коалиции, чийто кандидати са държавни или местни органи или заемат служба в администрацията на държавни или местни органи, с изключение на кандидат за общински съветник, че същите кандидати  са задължени да ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията на кандидата до обявяване на резултатите от изборите !

            Приканваме местните координатори и ръководители на структури да предупредят изрично кандидатите си попадащи в кръга описан по-горе, по възможност да се въздържат от посещение и присъствие на работните им места през време на отпуска им.

 

 2.РЕД за приемане и разглеждане на СИГНАЛИ И ЖАЛБИ в ОИК

            Методиката и указанията за условия и ред за приемане, разглеждане и решения по жалби и сигнали в ОИК е приета от ЦИК с Решение № 62 от 04.04.2019г.(целия текст на Решението на ЦИК може да прочетете тук).Решение № 62/2019-04-04

            НЕ СЕ приемат и не се разглеждат жалби и сигнали подадени по телефон.

Всяка жалба и сигнал за нарушение се подава в писмен вид – по единия от двата начина :

- на хартиен носител;

Сигналът /жалбата трябва да е подписана от подаващия. Сигналът/жалбата може да се подадат лично в офиса на ОИК (гр.Сунгурларе, ул. “Георги Димитров“№ 2, партер) или по поща/куриер;

- по електронна поща;

В този случай сигналът/жалбата СЪЩО трябва да е подписан/-а и СКАНИРАНА да се прикачи към електронното писмо до ОИК. (електронната поща на ОИК е [email protected] )

Всички сигнали/жалби се приемат в ОИК през работното време на комисията ( всеки ден от 09,00 до 17,00ч.), завеждат се в нарочен регистър на жалбите (физически и електронен), разглеждат се по реда на Решение №62/04.04.2019г. на ЦИК и в тридневен срок от постъпването им, ОИК се произнася по тях.

В случаите, когато ОИК установи, че сигналът/жалбата не са от компетентността й, изпраща служебно същата до компетентния за решаване орган.

Във всички останали случаи ОИК се произнася и уведомява за решението си сигнало /-жалбоподателя и заинтересованите лица.

Когато се установят нередности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване.

Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия – указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по предходното изречение, комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

26.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 26.09.2019г. (четвъртък) от 17:00 часа ще се проведе заседание със следния дневен ред:
 
 
 
 1. Поправка на техническа грешка в Решение №58-МИ/24.09.2019г.
 2. Заличаване на кандидат от кандидатската листа на общински съветници на ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за общински съветници и кметове на 27. 10.2019г.
 3. Добавяне на кандидат в кандидатската листа на общински съветници на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
 4. Разни
25.09.2019

Списък на кметствата, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.

 

ОБЛАСТ Община Кметство Население в кметството към 16.07.2019 г. Брой избиратели в кметството  Бр. изб.секции в кметството
Бургас Сунгурларе гр.Сунгурларе 3622 2781 4
Бургас Сунгурларе с.Везенково 374 277 1
Бургас Сунгурларе с.Вълчин 415 280 1
Бургас Сунгурларе с.Грозден/съставно н.м с.Лозица 851 593 1
Бургас Сунгурларе с.Климаш 381 275 1
Бургас Сунгурларе с.Костен 445 279 1
Бургас Сунгурларе с.Лозарево 691 598 1
Бургас Сунгурларе с.Манолич 1368 1047 2
Бургас Сунгурларе с.Подвис 360 293 1
Бургас Сунгурларе с.Прилеп 612 485 1
Бургас Сунгурларе с.Славянци/съставно н.м. с.Скала 809 598 1
Бургас Сунгурларе с.Съединение 1314 817 2
Бургас Сунгурларе с.Чубра 628 448 1
25.09.2019

Съобщение - ред за участие в диспутите

След проведен жребий от членовете на ОИК Сунгурларе и на основание чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с т. 63 от Хронограмата, одобрена с Решение № 560-МИ/22.07.2019 год. на Централната избирателна комисия, се определи следния ред за участие в диспутите:

 1. КП „Движение ЗАЕДНО за промяна";
 2. КП „БСП за България“;
 3. ПП „НФСБ“;
 4. ПП „ДПС“;
 5. ПП „ВМРО“;
 6. ПП „АБВ“;
 7. ПП „Възраждане“;
 8. ПП „АТАКА“;
 9. ПП „ГЕРБ“.

 

23.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 23.09.2019г.(понеделник) от 16.30 часа, ще се проведе заседание .

23.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 24.09.2019г. (вторник) от 17:00 часа ще се проведе заседание със следния дневен ред:

 1. Определяне реда за свикване на заседания при отсъствие на председател и секретар на ОИК Сунгурларе;
 2. Регистрация на кандидатски листи от партии и коалиции;
 3. Определяне чрез жребий реда за участие в диспутите;
 4. Разни.
23.09.2019

Съобщение

 Съгласно  чл. 37 ал.1 от ИК, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден/12.10.2019г./

23.09.2019

Съобщение

Съгласно чл. 37 ал.1  от ИК Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден(11.10.2019г.)

23.09.2019

Съобщение

ОИК Сунгурларе  уведомява, че  съгласно  чл. 417 ,ал.5  изречение  2 от ИК, когато някой от кандидатите, регистрирани в  кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже , партията , коалицията или  местната коалиция може  да предложи друг кандидат в срок до 26.09.2019г. до 17 .00 ч.

23.09.2019

Съобщение

ОИК Сунгурларе  уведомява, че  съгласно  чл. 150  от ИК в срок  до 24.09.2019г. партиите , коалициите и местните коалиции     може да поискат заличаване на регистрацията им пред ОИК,която приема решение за заличаване.

22.09.2019

Съобщение за насрочване на заседание на ОИК сунгурларе

Общинска избирателна комисия (ОИК) Сунгурларе уведомява, че на 22.09.2019г. (неделя) от 16.45 часа ще се проведе заседание в залата на ОИК със следния дневен ред:

1.Регистриране на кандидатски листи от партии.
2.Разни.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения